Có 1 kết quả:

jiàn shù

1/1

jiàn shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a contribution
(2) to establish
(3) to found
(4) contribution