Có 1 kết quả:

jiàn zhù wù

1/1

jiàn zhù wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) building
(2) structure
(3) edifice