Có 1 kết quả:

niàn bā chán

1/1

niàn bā chán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the twenty-eight constellations
(2) also written 二十八宿[er4 shi2 ba1 xiu4]