Có 1 kết quả:

kāi sān cì fāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cube root
(2) to extract a cube root