Có 1 kết quả:

kāi yè chē

1/1

kāi yè chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn the midnight oil
(2) to work late into the night