Có 1 kết quả:

kāi pán huì lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

opening exchange rate