Có 1 kết quả:

kāi bǐ

1/1

kāi bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to start learning as a poet
(2) to write one's first (poem, essay etc)