Có 1 kết quả:

kāi chú dǎng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to expel from the Party