Có 1 kết quả:

kāi chú xué jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to expel from school