Có 1 kết quả:

yì bǐng chún

1/1

yì bǐng chún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) isopropanol
(2) isopropyl alcohol C3H8O