Có 1 kết quả:

yì hū xún cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unusual
(2) extraordinary