Có 1 kết quả:

yì xìng liàn

1/1

yì xìng liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heterosexuality
(2) heterosexual love