Có 1 kết quả:

qì zhī rú bì xǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to toss away like a pair of worn-out shoes (idiom)