Có 1 kết quả:

qì bǎo qián táo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to jump bail