Có 1 kết quả:

qì yīng

1/1

qì yīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon an infant
(2) abandoned baby