Có 1 kết quả:

qì è cóng shàn ㄑㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to renounce evil and turn to virtue (idiom)