Có 1 kết quả:

qì jué

1/1

qì jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon
(2) to forsake