Có 1 kết quả:

qì ruò bì xǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to throw away like worn out shoes