Có 1 kết quả:

nòng bu dǒng

1/1

nòng bu dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unable to make sense of (sth)