Có 1 kết quả:

nòng shāng

1/1

nòng shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bruise
(2) to hurt (something)