Có 1 kết quả:

nòng jiāng

1/1

nòng jiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring to deadlock
(2) to result in a stalemate