Có 1 kết quả:

nòng qīng

1/1

nòng qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clarify
(2) to fully understand

Một số bài thơ có sử dụng