Có 1 kết quả:

nòng chén

1/1

nòng chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

emperor's favorite courtier

Một số bài thơ có sử dụng