Có 1 kết quả:

shì zi

1/1

shì zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) formula
(2) mathematical expression