Có 1 kết quả:

shì fù

1/1

shì fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) patricide
(2) to kill one's own father