Có 1 kết quả:

shì jūn

1/1

shì jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) regicide
(2) to commit regicide

Một số bài thơ có sử dụng