Có 1 kết quả:

shì mǔ

1/1

shì mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) matricide
(2) to commit matricide