Có 1 kết quả:

shì fù ㄕˋ ㄈㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) patricide
(2) to kill one's own father

Một số bài thơ có sử dụng