Có 1 kết quả:

gōng yāo

1/1

gōng yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bow
(2) to bend at the waist

Một số bài thơ có sử dụng