Có 1 kết quả:

diào mín fá zuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to console the people and punish the tyrant