Có 1 kết quả:

yǐn chǎn

1/1

yǐn chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to induce labor (childbirth)