Có 1 kết quả:

yǐn yǐ wéi hàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to consider sth regrettable (idiom)