Có 1 kết quả:

yǐn yǐ wéi róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to regard it as an honor (idiom)