Có 1 kết quả:

yǐn yǐ wéi ào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be intensely proud of sth (idiom)