Có 1 kết quả:

yǐn tǐ xiàng shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

chin-up (physical exercise)