Có 1 kết quả:

yǐn bié

1/1

yǐn bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave
(2) to say goodbye