Có 1 kết quả:

yǐn lì

1/1

yǐn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gravitation (force)
(2) attraction