Có 1 kết quả:

yǐn xiàng

1/1

yǐn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lead to
(2) to draw to
(3) to steer towards

Một số bài thơ có sử dụng