Có 1 kết quả:

yǐn háng gāo gē

1/1

yǐn háng gāo gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sing at the top of one's voice (idiom)