Có 1 kết quả:

yǐn jiù cí zhí ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˋ ㄘˊ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to admit responsibility and resign