Có 1 kết quả:

yǐn wén

1/1

yǐn wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quotation
(2) citation

Một số bài thơ có sử dụng