Có 1 kết quả:

yǐn shuǐ gōng chéng

1/1

yǐn shuǐ gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) water-induction engineering
(2) irrigation engineering