Có 1 kết quả:

yǐn shēn yì

1/1

yǐn shēn yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extended meaning (of an expression)
(2) derived sense