Có 1 kết quả:

yǐn jiàn

1/1

yǐn jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recommend sb
(2) to give a referral