Có 1 kết quả:

yǐn chē

1/1

yǐn chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pull a car