Có 1 kết quả:

yǐn chē

1/1

yǐn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pull a car