Có 1 kết quả:

Fú lán xī sī · Péi gēn ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ ㄆㄟˊ ㄍㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Francis Bacon (1561-1626), English Renaissance philosopher and early scientist