Có 1 kết quả:

Fú jí ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 弗吉尼亞州|弗吉尼亚州
(2) Virginia, US state