Có 1 kết quả:

Fú lái wēi è sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Flavius (Roman historian of 1st century AD)