Có 1 kết quả:

Fú léi dé lǐ kè dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fredericton, capital of New Brunswick, Canada